companyName

           Цени
на счетоводство и
счетоводни услуги
от 50  лв/месец!!!

Условия за ползване

Български

Български
English English

 

spacerImage

Условия за ползване (terms of use)
на уебсайта http://www.avd-penconsult.com

Радваме се, че посетихте нашия Интернет портал http://www.avd-penconsult.com (наричан по-нататък “уебсайт на АВД Пенконсулт ЕООД”). Моля отделете малко време, за да прочетете задълбочено този текст. Фактът, че ползвате сайта http://www.avd-penconsult.com означава, че сте съгласни с настоящите условия; ако не сте съгласни с условията за ползване, нямате право да ползвате сайта http://www.avd-penconsult.com!!!

1. Общи положения

Всяко използване, частично или пълно, на сайта на АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД се допуска само в съответствие с тези условия за използването му. АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД си запазва правото да коригира, променя или замества тези условия за използване по всяко време и без предварително уведомяване. Чрез влизането с парола или там, където такава не е необходима, чрез получаването на достъп или използването на уеб-сайта, Вие приемате текущата версия на тези условия за използване като основа за използването на този уеб-сайт. Всяко използване, частично или пълно, на сайта на АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД е на Ваша собствена отговорност.

2. Достъпност на сайта на АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД

Потребителят съзнава, че АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД не поема никаква отговорност относно непрекъснатия достъп до този уеб-сайт. Освен това, АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД си запазва правото да спира напълно или частично работата на този уеб-сайт или да ограничава достъпа до него по всяко време и без предварително уведомяване.

3. Използване на сайта на АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД и предоставяното от него съдържание и информация

Цялата информация, която АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД е направила достъпна на своя сайт, се предоставя на потребителя безплатно, освен ако изрично не е указано друго. Всеки потребител може да използва и записва предлаганата информация за свои лични нужди. Всички други начини за използване на информацията, по-специално всякакъв вид копиране, промяна или използването й във всякакъв вид публикации или рекламни материали е разрешено само след предварително съгласие на АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД или собственика на информацията.

4. Линкове/Съдържание и материали на трети лица

Сайтът на АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД може да съдържа линкове и препратки към уебстраници на трети страни. АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД не поема никаква отговорност за съдържанието на такива уебстраници и не представя официално, нито подкрепя такива уебстраници или тяхното съдържание, тъй като АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД не упражнява контрол върху информацията или съдържанието на тези страници. Освен това, АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД не носи отговорност за качеството, достоверността или пълнотата на информацията на трети страни, като тази информация е изрично упомената на сайта на АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД като информация на трети страни, включително информацията, предоставена от нашите търговски партньори.

5. Сваляне на софтуер

Ако АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД предлага за сваляне софтуер, частичното или пълното използване на този софтуер ще се осъществява само в съответствие със съответните лицензионни условия на легитимния доставчик или собственик (лицензно споразумение). Тези условия ще бъдат изпращани заедно със софтуера или ще могат да бъдат получени от производителя/легитимния доставчик на съответния софтуер. В повечето случаи потребителят няма да бъде в състояние да инсталира такъв софтуер преди или без да е приел съответните лицензионни условия и клаузи.

Предлаганият за сваляне софтуер в повечето случаи ще бъде предназначен изключително за лично ползване или за тестови цели. Всякакъв друг начин на използването му може и ще бъде преследван съгласно наказателното и гражданското законодателство. Правата, които задължително се предоставят на потребителя, няма да бъдат засегнати от конкретния обхват на законите, приложими на съответната територия.

АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД не носи отговорност за щети, възникнали пряко или непряко поради свалянето на свалените файлове.

6. Важна забележка относно компютърните вируси

Въпреки, че АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД полага всички усилия да запази своя сайт чист от вируси, АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД не може да даде никаква гаранция, че на него няма никакъв злонамерен софтуер. За да се защити, потребителят трябва да предприеме необходимите стъпки и мерки за сигурност и да използва антивирусни сканиращи програми, преди да свали каквато и да било информация, софтуер или документация.

7. Правила за използване на пароли и отговорности

Единствено потребителят носи отговорност за обезпечаване на сигурността на паролите и избягване на лошото администриране на тези пароли, които е получил, за използване в този уеб-сайт. В случай, че потребителят открие, че неговата парола е била непреднамерено разкрита на неуправомощен потребител и/или трета страна или че има опасност от злоупотреба с пароли, потребителят трябва незабавно да информира АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД. Тогава АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД ще вземе мерки за блокиране на съответната парола. Въпреки казаното по-горе обаче, АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД няма да носи отговорност по никакви споразумения, граждански правонарушения или по силата на елементи от теорията на правото, които могат да бъдат сметнати за приложими, за никакви щети, причинени от злоупотребата с лични пароли. Освен това, АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД си запазва правото по всяко време и без да посочва конкретни причини да прекрати или ограничи правото на потребителя да получава достъп до защитените с парола страници на сайта чрез блокиране на неговите потребителски данни.

8. Без предложения

Нищо в уеб-сайта на АВД Пенконсулт ЕООД не може да се счита за съвет, предложение или препоръка за придобиване или разпореждане с каквато и да е инвестиция или за сключване на каквато и да е друга сделка.

9. Без обвързаност

Тъй като АВД Пенконсулт ЕООД полага разумни усилия да събере информация от източници, за които счита, че са достоверни, АВД Пенконсулт ЕООД не заявява, че информацията или мненията, съдържащи се в нейния уеб-сайт, са точни, достоверни или пълни. Информацията и мненията, съдържаща се в уеб-сайта, се предоставят от АВД Пенконсулт ЕООД само за лично ползване и с цел информиране и подлежат на промяна без предизвестие. Нищо в уеб-сайта на АВД Пенконсулт ЕООД не може да се счита за даване на инвестиционни, юридически, данъчни или други съвети или да се разчита при вземането на инвестиционни или други решения. Вие трябва да получите съответстващ и конкретен професионален съвет, преди да вземете каквото и да е решение за извършване на инвестиция или каквото и да е бизнес решение.

10. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ (disclaimer of warranty and liability)

ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА НАСТОЯЩИЯ УЕБ САЙТ НА АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД Е ПРЕДСТАВЕНО КАТО ИНФОРМАЦИОНЕН ТЕКСТ, И НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА НИТО ПРЕДПОЛАГА ПОЕМАНЕ НА ГАРАНЦИЯ. АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД И ХОРАТА ЗАЕТИ СЪС СЪЗДАВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО И ДИСТРИБУЦИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ УЕБ САЙТ НА АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД, НЕ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБ САЙТА НА АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД ЩЕ ФУНКЦИОНИРА БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, ЧЕ ЩЕ Е СВОБОДНО ОТ ГРЕШКИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ИЛИ ЧЕ СЪРВЪРЪТ, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ СЪДЪРЖАНИЕТО ЩЕ БЪДЕ НЕЗАСЕГНАТ ОТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. СЪДЪРЖАНИЕТО, ПРЕДСТАВЕНО В ТОЗИ УЕБ САЙТ НА АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД Е ЕДИНСТВЕНО ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ. АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД НЕ ГАРАНТИРА РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОСТИГНАТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ УЕБ САЙТ НА АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД, НИТО НАДЕЖДНОСТТА, ТОЧНОСТТА ИЛИ АКТУАЛНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯ, УСЛУГА И/ИЛИ ПРОДУКТ, ПРИДОБИТИ ВСЛЕДСТВИЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБ САЙТА НА АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД.
ВИЕ ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ТОВА, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ УЕБ САЙТ СЕ ИЗВЪРШВА ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК. ВИЕ (А НЕ АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД ) ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СЕРВИЗИРАНЕТО, ПОПРАВКАТА ИЛИ КОРИГИРАНЕТО НА ВАШАТА СИСТЕМА. ВИЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТОВА, ЧЕ НИТО АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД , НИТО СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ЛИЦА (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, ИНТЕРНЕТ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ И ТЕХНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ), НИТО НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СВЪРЗАНИ СЪС СЪЗДАВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО, ДИСТРИБУЦИЯТА, ХОСТИНГА, И/ИЛИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ УЕБ САЙТ НА АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД, СА ОТГОВОРНИ КЪМ КОЕТО И ДА Е ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗА ЗАГУБА, ЩЕТА (ФАКТИЧЕСКА, ПРОИЗТИЧАЩА, НАКАЗАТЕЛНА ИЛИ ДРУГА), ВРЕДА, ИСК, НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, КОИТО СА ПРОИЗТЕКЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ УЕБ САЙТ НА АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД ИЛИ НА СВЪРЗАНИТЕ САЙТОВЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ - ИЗПОЛЗВАНЕТО И ДОСТЪПА ДО СВЪРЗАНИ С НЕГО СОФТУЕР И ХАРДУЕР). И САМО КАТО ПРИМЕР, БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВАМЕ ЦЯЛОСТТА НА ГОРЕСПОМЕНАТОТО, АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД  И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА ИСК ИЛИ ВРЕДА, ПРОИЗТЕКЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ОТ ГРЕШКА, ПРОПУСК, ПРЕКЪСВАНЕ, ИЗТРИВАНЕ, ДЕФЕКТ, ЗАБАВЯНЕ НА ОПЕРАЦИЯ, КОМПЮТЪРЕН ВИРУС, КРАЖБА, УНИЩОЖАВАНЕ, НЕУПЪЛНОМОЩЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, ПРОМЯНА НА ЛИЧНИ ДАННИ, ИЛИ ПЪЛНО ДОВЕРИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ, МНЕНИЯ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО СЕ ПУБЛИКУВАТ В УЕБ САЙТА НА АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД. ВИЕ ИЗРИЧНО ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КЛЕВЕТНИЧЕСКИ, ОБИДНИ ИЛИ НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ ИЛИ НА ТРЕТА СТРАНА. НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА МОЖЕ ДА НЕ ПОЗВОЛЯТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ. ПРЕД ТАКОВА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТГОВОРНОСТТА НА АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД Е ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН.
ВСИЧКИ ПРАВА, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПРЕДОСТАВЕНИ ТУК, СА ЗАПАЗЕНИ ЗА АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ЛИЦА.

11. Юрисдикция / Действащо законодателство

Сайтът на АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД функционира и се администрира само в и за страните, в които АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД има представителства. АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД не предоставя никакви гаранции по отношение на това, че информацията, софтуера и/или документацията на нейния сайт са подходящи или достъпни за разглеждане или сваляне от точки, разположени в други страни. Ако някои потребители от други страни получават достъп до сайта на АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД, те носят изключителната отговорност за спазването на всички местни закони. Достъпът до информацията, софтуера и/или документацията от сайта на АВД ПЕНКОНСУЛТ ЕООД, осъществен от страни, където такова съдържание се счита за незаконно, е категорично забранен.

Тези условия за използване се управляват от Българските закони. Тъй като страните могат да постигат споразумение относно юрисдикцията, всички спорове, възникващи от тези условия за използване или във връзка с тях, ще бъдат решавани в България.

© АВД Пенконсулт ЕООД


spacerImage
spacerImage